Statut

 1. Oficjalna nazwa Koła brzmi Studenckie Koło Naukowe Negocjator.
 2. Koło działa przy Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 3. Koło korzysta z osobowości prawnej SGH.
 4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom pogłębiania wiedzy na temat zastosowań negocjacji, komunikacji i psychologii w działalności zawodowej oraz w życiu osobistym.
 5. Powyższy Cel Koło realizuje przez:
 • działalność samokształceniową;
 • udział w badaniach naukowych;
 • organizowanie projektów, seminariów, konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
 1. Praca organów Koła ma charakter społeczny.
 2. Do realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
 • przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;
 • adresowanych na Koło,
 • wysłanych przez donatorów na konto Uczelni;
 • wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.
 1. Organami Koła są:
 • Zarząd liczący pięć osób;
 • Walne Zebranie Członków Koła;
 • Opiekun Naukowy Koła.
 1. Członkiem Zwyczajnym Koła może być każdy student studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zainteresowany problematyką naukową Koła.
 2. Członkiem Stowarzyszonym Koła może zostać każdy student polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej.
 3. Członek Stowarzyszony posiada wszystkie prawa i obowiązki wymienione w pkt. 19.
 4. Kandydat na członka Koła poddawany jest okresowi próbnemu, po upływie którego,w przypadku spełnienia wymienionych warunków, nabywa on pełne prawa członkowskie:obecność na większości spotkań Koła w danym semestrze;czynny udział w projektach realizowanych przez Koło.
 5. Decyzję o nadaniu członkostwa podejmuje Zarząd Koła.
 6. Zarząd aktualizuje listę Członków Koła minimum raz w semestrze.
 7. Tytuł Zasłużonego Członka SKN Negocjator może uzyskać Absolwent SGH, który w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Koła.
 8. Kandydatów na Zasłużonego Członka SKN Negocjator zgłasza Zarząd na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem.
 9. Decyzję o nadaniu tytułu zasłużonego Członka SKN Negocjator podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
 10. Członek Koła ma prawo do:czynnego uczestniczenia w pracach Koła;korzystania z pomocy oraz uzyskania rekomendacji pracowników naukowych jednostki. przy której afiliowane jest Koło;czynnego i biernego prawa wyborczego.
 11. Członek Koła ma obowiązek:przestrzegania postanowień Statutu Koła oraz uchwały jego Organów;terminowego wywiązywania się ze swoich prac.
 12. Członek, który nie będzie mógł uczestniczyć w pracach Koła przez okres dłuższy niż 8 tygodni (urlop dziekański, stypendium zagraniczne etc.) zobowiązany jest z niezbędnym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Zarząd.
 13. Członkostwo ustaje na skutek wykreślenia dokonanego przez Zarząd w przypadku:utraty przez Członka statusu studenta;postępowania niezgodnego z regulaminem.
 14. Członek Koła będący studentem ostatniego roku studiów zachowuje prawo głosu na pierwszym Walnym Zebraniu po obronie pracy magisterskiej.
 15. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku akademickiego.
 16. Kandydować do Zarządu mogą Członkowie Zwyczajni i Członkowie Stowarzyszeni, którzy nie planują w roku akademickim przypadającym na kadencję Zarządu stypendialnych wyjazdów zagranicznych, urlopów dziekańskich lub innych przerw w pełnieniu funkcji Członka Zarządu Koła.
 17. Procedura wyboru Członków Zarządu jest następująca:Jeżeli do Zarządu kandyduje tyle osób ile jest miejsc w Zarządzie tj. pięć w przypadku wyboru całego Zarządu lub dokładnie tyle ile miejsc zostało zwolnionych w przypadku wyborów uzupełniających, wówczas kandydat, aby zostać Członkiem Zarządu musi uzyskać minimum 50% + 1 głosów osób, które oddały ważny głos. Każdy głosujący zaznacza dowolną ilość nazwisk:a) od zera do pięciu w przypadku wyborów do Zarządu:b) od zera do liczby równej ilości zwolnionych miejsc w przypadku wyborów uzupełniających.Jeżeli do Zarządu kandyduje więcej niż pięć osób w przypadku wyborów całego Zarządu lub więcej osób niż miejsc, które zostały zwolnione w przypadku wyborów uzupełniających, wówczas wybrani zostaną ci, którzy uzyskają najwięcej głosów. Każdy głosujący zaznacza wówczas:a) dokładnie pięć nazwisk w przypadku wyborów do Zarządu;b) dokładnie tyle nazwisk, ile miejsc zostało zwolnionych w przypadku wyborów uzupełniających.W przypadku gdy na ostatnich miejscach znajdą się osoby mające tą samą ilość głosów, a swoją liczbą wykraczają poza liczbę miejsc, wówczas o tym, która z nich wejdzie do Zarządu decyduje druga tura wyborów. Kandydują w niej tylko wyżej wspomniane osoby.
 18. Każdy Członek Zarządu ma prawo zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji przed końcem kadencji Zarządu.
 19. Po rezygnacji Członka Zarządu, Zarząd wyznacza termin wyborów uzupełniających do Zarządu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ustąpienia Członka ze stanowiska.
 20. Prezesa wybiera Zarząd spośród pięciu Członków Zarządu. Do jego okompetencji należy:
 • koordynowanie pracy Zarządu
 • zwoływanie Walnego Zebrania
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni;
 • reprezentowanie Koła poza Uczelnią; ustalanie strategii działalności i kierowanie pracami Koła;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 z 5 Członków Zarządu.
 2. Złożenie wymaganego przez władze Uczelni półrocznego sprawozdania z działalności Koła należy do obowiązków Zarządu sprawującego urząd w momencie wymagalności sprawozdania.
 3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 4. Walne Zebranie na którym dokonywany jest wybór nowego Zarządu Koła zwoływane jest w ciągu 30 dni przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
 5. Walne Zebranie składa się z Członków Zwyczajnych oraz Członków Stowarzyszonych Koła.
 6. Opiekunem Koła jest dr. Grzegorz Myśliwiec
 7. Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
 • Doradztwo i opiniowanie publikacji naukowych Koła;
 • Zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku, gdy zarząd nie może tego zrobić;
 • Wspieranie Koła w dążeniu do osiągniecia celów statutowych.
 1. Zmiana któregokolwiek z punktów statutu wymaga zgody conajmniej 3 z 5 członków zarządu, w tym Prezesa, lub 4 z 5 członków zarzadu, bez Prezesa.